Preventívne prehliadky:

Každá dospelá žena by minimálne 1x ročne mala absolvovať gynekologickú preventívnu prehliadku, ktorej súčasťou je podrobné vyšetrenie krčka maternice, v určitých intervaloch odber sterov z hrdla maternice – onkocytológia, k včasnému odhaleniu predrakovinových štádií (prekanceróz), a tým k včasnej liečbe týchto stavov. K preventívnemu vyšetreniu žien patrí vyšetrenie prsníkov a ultrasonografické vyšetrenie.

 

        

Preventívna starostlivosť podľa Zákona NR SR č. 577/2004:

 

1. preventívne gynekologické prehliadky zahrňujú od 18 rokov jedenkrát ročne:

 • krček maternice – vyšetrenie,

 • onkocytologický ster (Od 23 – 64 rokov),

 • maternica – sonografické vyšetrenievaječníky: jedenkrát ročne sledovanie morfologických zmien palpačným vyšetrením a ultrazvukovým vyšetrením, vyšetrenie nádorových markerov podľa indikácie,

 • prsníky – palpačné vyšetrenie,
  - do 40 rokov palpačné vyšetrenie + ultrazvukové vyšetrenie jedenkrát za 2 roky
  - nad 40 rokov mamografia jedenkrát za 2 roky

 • vyšetrenie krvného obrazu a vybraných biochemických parametrov.

 

2. Preventívne prehliadky u tehotných žien jedenkrát mesačne do 34. týždňa tehotnosti v rámci tehotenskej poradne

 

Počas tehotnosti pacientky realizujeme aj vybrané skríningové vyšetrenia tehotných:

 

1. Sonografické vyšetrenia:

 • Sonografické vyšetrenie medzi 10. – 13. týždňom tehotnosti

 • Sonografické vyšetrenie v 20. týždni tehotnosti

 • Sonografické vyšetrenie v 30. týždni tehotnosti

 

2. Špeciálne skríningové vyšetrenia v tehotnosti:

 • Vyšetrenie krvnej skupiny a Rh faktora, kompletného krvného obrazu, stavu krvnej zrážanlivosti, BWR, HBsAg, HIV, protilátok proti toxoplazmóze, prípadne ďalších biochemických parametrov v závislosti od klinického stavu a subjektívnych ťažkostí.

 • Odber krvi na prenatálny skríning vrodených vývojových chýb v II. trimestri v období 14+0 až 15+6 týždni gravidity. Vyšetrujú sa najmenej dva parametre, AFP a hCG.

 • Orálny glukózový test na vyhľadávanie cukrovky tehotnej v 24. – 28. týždni tehotnosti.

 

 

 

Dispenzárne prehliadky:

pravidelné prehliadky žien s určitou diagnózou alebo užívajúce určité lieky, sledovanie myómov maternice, cýst na vaječníkoch, nezhubných zmien na hrdle maternice, prehliadky žien užívajúcich antikoncepciu (hormonálnu, či vnútromaternicovu) alebo užívajúcich hormonálnu substitučnú liečbu.

Kontakt

BUGYN s.r.o. Komenského 6206/7
066 01 Humenné
057/76 94 693 bugyn1@gmail.com